اطلاعات تماس

برای برقراری ارتباط ، ارسال انتقاد و پیشنهاد بهترین راه پل های ارتباطی کاردوزک هستند. شما می توانید با استفاده از اطلاعات زیر یا از طریق فرم سمت چپ ، نسبت به ارسال نظر ، انتقاد و پیشنهاد به اقدام نمایید.


اصفهان

02147629476 / 09199129061
info@mrchangal.com

فرم نظر ، انتقاد و پیشنهاد / فرم شکایت